Informácie o spracovaní osobných údajov

Pre klientov a dodávateľov podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a používania cookies

Spoločnosť poskytuje informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré subjekt údajov správcovi údajov poskytol v rámci zahájenia činnosti pri plnení zmluvného vzťahu:

(1) Správca osobných údajov:

Správcom osobných údajov je spoločnosť S-Power Energies, s.r.o. a franchisingová spoločnost S-power Brno, s.r.o.
tel: +420 222 701 258
e-mail: info@s-power.cz

(2) Účel spracovania:

Správca údajov bude spracovávať osobné údaje subjektu údajov na účely plnenia zmluvného vzťahu v oblasti predaja a inštalácie fotovoltických elektrární vrátane súvisiacich činností.

(3) Právny základ:

 • Súhlas subjektu údajov: za účelom zverejnenia fotografie a mena v sekcii referencií na webových stránkach spoločnosti či v tlačených materiáloch
 • Plnenie či uzavretie zmluvy: na účely dodania tovaru a jeho inštalácie a ostatných služieb
 • Právna povinnosť podľa Zbierky zákonov ČR (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
 • Oprávnený záujem: Osobné údaje, vedené v internom systéme spoločnosti, môžu byť uchované v rámci evidencie, spätnej sledovateľnosti, obhajoby právnych nárokov Správcu a na potreby priameho marketingu.

(4) Spracovatelia osobných údajov:

Osobné údaje sú správcom údajov v rámci plnenia zmluvy poskytnuté na ďalšie spracovanie externým poskytovateľom účtovných služieb, právnych služieb, realizačným spoločnostiam či obchodným a technickým konzultantom, ktorých konkrétne kategórie budú subjektom údajov oznámené na vyžiadanie.

(5) Ďalší príjemcovia:

Správca údajov môže z dôvodu oprávneného záujmu či plnenia zmluvy sprístupniť poskytnuté osobné údaje povereným zmluvným partnerom v oblasti IT služieb a technológií, marketingových služieb, poradenských služieb, certifikačných služieb, ktorých totožnosť bude subjektu údajov oznámená na vyžiadanie.

Z dôvodu potrebného prenosu, zálohovania a archivácie elektronických dát môžu byť osobné údaje poskytované mimo EÚ (monitorovací systém poskytovateľa zariadenia).

(6) Ďalšie tretie strany:

Správca údajov poskytuje z dôvodu štátneho dozoru, prevencie, vyšetrovania, odhaľovania či stíhania trestných činov alebo výkonov trestov, vrátane ochrany pred hrozbami pre verejnú bezpečnosť a ich predchádzaniu, osobné údaje príslušným orgánom verejnej moci alebo iným subjektom, ktoré sú oprávnené na spracovanie osobných údajov.

(7) Iné účely spracovania:

Správca údajov môže použiť poskytnuté osobné údaje aj na obchodné a marketingové účely v rámci oprávneného záujmu alebo po udelení súhlasu.

(8) Doba uloženia osobných údajov:

Správca údajov uchováva osobné údaje na dobu trvania plnenia zmluvného vzťahu a ďalej na dobu, ktorú mu stanovujú zákonné predpisy. Výnimkou môže byť uchovanie osobných údajov na obchodné a marketingové účely.

(9) Automatizované spracovanie osobných údajov:

V spoločnosti nedochádza k automatizovanému spracovaniu osobných údajov.

(10) Práva subjektu údajov:

 • Právo na prístup k osobným údajom – subjekt údajov má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú. Správca údajov je povinný poskytnúť kópiu spracovávaných osobných údajov.
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov – subjekt údajov má právo na to, aby správca údajov bez zbytočného odkladu opravil alebo doplnil nepresné osobné údaje, ktoré se ho týkajú.
 • Právo na výmaz – subjekt údajov má právo na to, aby správca údajov bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré se ho týkajú, ak:
  • osobné údaje nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli spracovávané
  • subjekt údajov odvolá súhlas na spracovanie osobných údajov
  • subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu
  • osobné údaje boli spracované protiprávne
  • uchovanie osobných údajov nepredpisujú ďalšie relevantné zákonné predpisy
  • sa nejedná o verejný záujem v oblasti verejného zdravia, archivácie, vedeckého či historického výskumu, štatistiky
  • sa nejedná o výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
 • Právo na obmedzenie spracovania – subjekt údajov má právo na to, aby správca údajov v odôvodnených prípadoch obmedzil spracovanie osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov – subjekt údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi.
 • Automatizované individuálne rozhodovanie – subjekt má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ak toto nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – subjekt údajov má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, tzn. Úradu na ochranu osobných údajov.

(11) Neposkytnutie osobných údajov:

Subjekt údajov musí poskytnúť osobné údaje zo zákonných dôvodov alebo dôvodov uvedených v obchodnej zmluve, v opačnom prípade by bolo znemožnené plnenie obchodnej zmluvy.

(12) Ďalšie ustanovenia:

Ak subjekt údajov neposkytne správcovi údajov súhlas so spracovaním osobných údajov alebo neuzavrie so správcom obchodný vzťah a nie sú na spracovanie žiadne iné dôvody, budú jeho osobné údaje v písomnej podobe skartované a v elektronickej podobe vymazané.

Ďalšie osobné údaje, ktoré subjekt údajov neposkytol správcovi údajov osobne, môžu byť získavané z verejne prístupných zdrojov.

Zásady spracovania osobných údajov a používania cookies

Prevádzkovateľom týchto webových stránok je spoločnosť S-Power Energies, s.r.o. so sídlom Tělovýchovná 1076, 155 00, Praha 5, IČ: 05192242 zapísaná v obchodnom registry vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 259752. Ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „my“.

Tieto webové stránky využívajú súbory cookies a analytické a marketingové nástroje na vyhodnocovanie návštevnosti webu a úspešnosti reklamných kampaní. Bez vášho súhlasu nespracovávame údaje, ktoré by vás mohli identifikovať ako konkrétnu fyzickú osobu.

Takéto spracovanie je zákonné na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Oprávneným záujmom tu rozumieme anonymné štatistiky používania webu, aby sme vám ako používateľom mohli ponúknuť lepší používateľský zážitok, a vyhodnocovanie úspešnosti reklamných kampaní s cieľom lepšie alokovať reklamné zdroje a neobťažovať používateľa nerelevantnou reklamou.

V tejto súvislosti vás upozorňujeme, že máte tiež právo vzniesť námietku proti spracovaniu údajov, ktoré boli spracované z titulu oprávnených záujmov správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, právo na informácie o údajoch vedených s vašou osobou a právo požiadať o výmaz spracovávaných údajov.

Údaje, ktoré takto ako prevádzkovateľ získame, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom:

 • digitálnej agentúre Proof & Reason, s.r.o.

Používané nástroje a spracovávané údaje

Google Analytics

Google Analytics spoločnosti Google LLC so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Google Analytics na spracovanie štatistík o návštevnosti používajú tieto osobné údaje:

 • IP adresu na určenie približnej polohy používateľa. IP adresu pred prijatím na servery spoločnosti Google anonymizujeme nahradením poslednej časti IP adresy za nulu. Vďaka geografickému určeniu môžeme lepšie analyzovať, z akých miest, krajov či zemí pochádzajú používatelia nášho webu. Tieto údaje sú v Google Analytics dostupné len agregovane a nemožno ich zistiť k jednému konkrétnemu návštevníkovi.
 • Cookie s identifikátorom cid. Tento identifikátor slúži na zistenie, či je návštevník na webe prvýkrát. Uľahčuje nám tiež atribúciu novej návštevnosti k rôznym zdrojom a lepšie rozdelenie reklamných rozpočtov.
 • Google Analytics máme prepojené s ďalšími nástrojmi spoločnosti Google: Search Console a Adwords. Vďaka tomuto prepojeniu vidíme na jednom mieste agregované dáta o návštevnosti z vyhľadávania a z platených reklám.
 • Zbierame informácie o tom, odkiaľ ste na náš web prišli, aké stránky ste navštívili, čo ste na nich robili a aký čas ste na webe strávili. Zbierame tiež dáta o technológiách, ktoré používate: odhadujeme typ zariadenia, operačný systém, verziu webového prehliadača. Vďaka tomu môžeme web vylepšovať tak, aby sa vám používal ľahšie, a to na všetkých zariadeniach. Tieto dáta je obtiažne prepojiť s jednotlivcami a cielene sa nesnažíme identifikovať konkrétnu fyzickú osobu – ak nám nedáte súhlas podľa bodu nižšie, vieme len to, že niekto z jedného prehliadača navštívil takú či onakú stránku; ak nám súhlas dáte, budeme schopní spárovať chovanie na webe naprieč rôznymi zariadeniami jednej anonymnej osoby.
 • Ak nám k tomu dáte súhlas, po vašom prihlásení do používateľského účtu budeme spracovávať aj identifikátor UserID, ktorým sme schopní spojiť návštevy jednej osoby z viacero zariadení pod jedným používateľským profilom. Tento identifikátor je pseudonymný a spracovatelia bez prístupu ku všetkým interným databázam bez znalosti algoritmu generovania identifikátora nie sú schopní zistiť, aká konkrétna fyzická osoba pod daným UserID koná.
 • S vaším súhlasom Google Analytics využijú dáta z partnerských reklamných systémov na odhad vašich demografických údajov: pohlavie, vek, záujmy a zákaznícke segmenty. Tieto dáta sú dostupné len agregovane a nie je možné ich zobraziť na úroveň jednotlivého používateľa.

Aktuálny prehľad spracovávaných osobných údajov na strane spracovateľa Google LLC získate na adrese https://privacy.google.com/businesses/adsservices/. Informácie o spôsobe ochrany osobných údajov nájdete na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Ak chcete zablokovať odosielanie anonymných štatistík pomocou nástroja Google Analytics, môžete k tomu využiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Tento plugin je treba stiahnuť a nainštalovať do vášho prehliadača. Upozorňujeme však, že tento plugin je treba nainštalovať v každom prehliadači na každom zariadení, ktoré používate, a anonymné štatistiky sa do Google Analytics nebudú odosielať zo žiadneho z webov, ktorý navštívite.

Dáta spracovávané v nástroji Google Analytics uchovávame na dobu 50 mesiacov.

Smartsupp

Smartsupp spoločnosti Smartsupp.com, s.r.o., so sídlom na adrese Milady Horákové 13, 602 00, Brno, Česká republika. Tento nástroj využívame na poskytovanie zákazníckej podpory prostredníctvom on-line chatu. Okrem akýchkoľvek informácií, ktoré napíšete do chatu pri komunikácii s našimi špecialistami zákazníckej podpory Smartsupp môže spracovávať aj technické informácie o povahe vášho zariadenia (typ zariadenia, prehliadač a jeho verzia), stránky prezreté počas vašej návštevy webu a z IP adresy odvodzovať približnú geolokalizáciu. Aktuálne informácie o ochrane a spôsobe spracovania vašich dát v nástroji Smartsupp nájdete na https://www.smartsupp.com/cs/help/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/. Dáta a históriu konverzácií uchovávame na dobu 12 mesiacov.

Na marketing a vyhodnocovanie výkonu našich reklamných kampaní využívame nástroje nižšie. Ak nám k tomu dáte súhlas, budeme v nich spracovávať aj údaje o vašom chovaní na našom webe, aby sme vám ponúkli personalizované reklamy. Týmto systémom sa postupujú údaje o vašej IP adrese, identifikácii pomocou cookie, prezretých stránkach, produktoch a kategóriách a o dokončených objednávkach.

AdWords a DoubleClick

Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete na https://privacy.google.com/intl/cs/index.html# a https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs

Sklik

O fungovaní cielenej reklamy a možnostiach ako vypnúť personalizáciu sa dočítate na http://www.imedia.cz/

Facebook

Informácie o ochrane súkromia a reklamách na Facebooku nájdete na https://www.facebook.com/about/basics

Cookies a uchovávanie informácií na vašom počítači

Čo sú cookies?

Ide o malé dátové súbory, ktoré sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok, ako je napríklad prihlasovanie. Vďaka cookies si stránky môžu tiež zapamätať rôzne nastavenia, ako je jazyk, font a ďalšie možnosti, ktoré ste si na zobrazenie stránok sami zvolili. To je dôvod, prečo cookies umiestňujeme na váš počítač. To isté robí väčšina veľkých internetových stránok a poskytovateľov.

Aké existujú druhy cookies?

Cookies možno rozdeliť podľa ich trvanlivosti a podľa toho, kto ich na váš počítač umiestňuje. Podľa ich trvanlivosti ich možno rozdeliť na dve kategórie:

 • Krátkodobé (session cookie) – zostávajú vo vašom prehliadači do zatvorenia vášho prehliadača, potom sa vymažú.
 • Dlhodobé (persistent cookie) – zostávajú uložené v prehliadači dlhú dobu (záleží na nastavení vášho prehliadača a nastavení cookie) alebo dokým ich ručne neodstránite.

Podľa toho, kto cookies vytvára a spracováva možno rozdeliť cookies na dve kategórie:

 • Cookie prvej strany (first party cookie) – vytvára ich priamo webová stránka alebo skripty na rovnakej doméne. Najčastejšie slúžia na zaistenie základnej funkčnosti webu.
 • Cookie tretích strán (third party cookie) – sú vytvárané iné skripty. Sú to najčastejšie cookies reklamných systémov, widgetov sociálnych sietí alebo vložených videí.

Aké na tomto webe používame cookies?

 • Technické (prvé strany, krátkodobé) – sú nevyhnutné na zaistenie elementárnej funkčnosti stránok, t. j. vloženie produktov do košíka, proces nákupu a zobrazenie verzie stránky s využitím javascript alebo bez neho.
 • Google Analytics (prvé strany, dlhodobé) – na rozlíšenie nových a vracajúcich sa návštevníkov sa ukladá cookie s unikátnym a anonymným identifikátorom prehliadača.
 • Facebook (tretie strany, krátkodobé i dlhodobé) – na marketingové účely a vyhodnotenie našich reklamných kampaní.
 • Sklik, iMedia (prvé strany, dlhodobé) – na marketingové účely a vyhodnotenie našich reklamných kampaní.
 • AdWords, DoubleClick (prvé strany, dlhodobé) – na marketingové účely a vyhodnotenie našich reklamných kampaní.
 • Smartlook, Smartsupp (prvé aj tretie strany, krátkodobé i dlhodobé) – na fungovanie chatu zákazníckej podpory.
 • Cookies nikdy nepoužívame k tomu, aby sme vás osobne identifikovali, a nikdy do nich neumiestňujeme citlivé alebo osobné dáta.

Ako možno upraviť využívanie cookies?

Všetky cookies, ktoré už na vašom počítači sú, môžete vymazať. Väčšina prehliadačov tiež ponúka možnosť blokácie umiestňovania cookies na váš počítač, v takom prípade ale nebudete môcť využiť všetky naše online služby. Detailné informácie o nastavení ukladania súborov cookies vo vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho prehliadača. Pre najrozšírenejšie prehliadače to sú:

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Opera
 • Android

Podrobnosti nájdete na stránkach AboutCookies.org.


Chcete ušetriť s fotovoltikou?

Nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa späť do 2 pracovných dní.

Kontaktné údaje použijeme len na komunikáciu s vami.

Odoslaním kontaktného formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.