Dotácie na fotovoltiku

Dotácie na fotovoltické panely

V rámci nového projektu Zelená domácnostiam môžete na vašu fotovoltickú elektráreň dostať dotáciu do výšky až 3 500 €. Projekt administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra a je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko.

Výška dotácie sa odvíja od inštalovaného výkonu zariadenia v kW a sadzby za inštalovaný kW výkonu zariadenia.

Základná sadzba je 500 €/kW inštalovaného výkonu FV. Maximálny výkon, na ktorý je poskytnutý príspevok, je obmedzený na 3 kW.

Na dotáciu 1500 € má nárok každý vrátane novostavieb.

V prípade, že domácnosť bude požadovať dotáciu viac ako 1500 €, je nutné dokladovať faktúru z ročného vyúčtovania. Tu sa uplatňuje pravidlo, že za každých spotrebovaných 1000 kWh je dotácia 500 €, maximálne do výšky spotreby elektriny 7000 kWh.

Kto má na dotáciu nárok?

Základnou podmienkou, ktorú musí domácnosť splniť, je preukázanie že vlastní RD alebo RD v spoluvlastníctve, rozostavaný RD alebo inú budovu, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ v nej má trvalý pobyt.

Subjekty, ktoré sú oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku:

  • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti
  • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi RD
  • fyzická osoba alebo osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi RD a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov

RD nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby.

RD nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu.

Kedy sa o dotáciu žiada?

O dotáciu sa žiada vtedy, keď ste si istí, že zariadenie bude možné v požadovanom termíne zrealizovať. Ako náš klient sa však o dotáciu vôbec nemusíte starať. Všetko vybavovanie a komunikáciu s úradmi zariadime za vás a na všetko vás včas upozorníme.

Podľa našich skúseností nie je problém dotáciu pri splnení podmienok získať. Spracovávali sme stovky žiadostí a všetky boli vybavené kladne, s výnimkou niekoľkých ojedinelých prípadov.

Odkiaľ sa berú peniaze, ktoré financujú dotácie na fotovoltiku?

Projekt Zelená domácnostiam je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 miliónov eur z európskych a národných zdrojov.

Nový projekt Zelená domácnostiam nadväzuje na prvé tri úspešné národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Hlavný cieľ projektu Zelená domácnostiam je zlepšiť stav životného prostredia, a to zvýšením podielu využitia OZE v domácnostiach a s tým súvisiace znižovanie emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov, hlavne CO2. Slovenská republika vo veľkom podporuje rekonštrukcie rodinných domov tak, aby boli energeticky úsporné a aby používali obnoviteľné zdroje energie.

Je možné zároveň s dotáciou na fotovoltiku čerpať aj ďalšie dotácie?

Môžete zároveň žiadať aj o dotácie na ďalšie technológie, napríklad veterné turbíny, slnečné kolektory, kotle na biomasu alebo tepelné čerpadlá. Pre každé zariadenie, ktoré plánujete inštalovať, sa podáva žiadosť samostatne, pričom domácnosť môže získať podporu len na jedno zariadenie z každého druhu.

Na čo môžeme čerpať dotácie?

Dotácie ponúkame na elektrárne, ktoré využívajú prebytočnú energiu k ohrevu teplej úžitkovej vody, na fotovoltické systémy s akumulátormi a na hybridné fotovoltické elektrárne

Chcete ušetriť s fotovoltikou?

Nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa späť do 2 pracovných dní.

Kontaktné údaje použijeme len na komunikáciu s vami.

Odoslaním kontaktného formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.